Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció per a l'ús de Transport Adaptat

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet sol·licitar una subvenció per a l'ús de transport adaptat per a persones amb diversitat funcional majors de 18 anys o gent gran amb mobilitat reduïda.  Aquesta subvenció és incompatible amb la subvenció de Transport Públic per a Col·lectius específics.

Per accedir-hi serà necessari complir amb els requisits personals i econòmics establerts a les bases de la convocatòria  i aportar tota la documentació obligatòria que s'especifica en aquesta fitxa de tràmit.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques, majors de 18 anys i empadronades a Viladecavalls amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la presentació de la sol·licitud i que compleixin els requisits següents:

•  Persones amb certificat de disminució igual o superior al 65% i amb mobilitat reduïda que assisteixin a un centre ocupacional degudament registrat i que formi part de la xarxa pública. 

•  Persones dependents, amb manca d'autonomia personal i amb necessitat de transport adaptat, que tinguin plaça en un centre de dia, degudament registrat i que formi part de la xarxa pública. 

L'assistència al centre, que haurà d'estar ubicat dins la comarca del Vallès Occidental, haurà de ser com a mínim de 3 dies a la setmana, de dilluns a divendres.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 23 de maig i fins al 23 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

• FORM94_1 Sol Subvenció Transport Adaptat.

• FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores.

• DNI original de la persona sol·licitant.

• Certificat acreditatiu de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 65% i amb mobilitat reduïda.

• Certificat d'assistència al servei on es faci constar les dades administratives del centre.

• Pressupost previst del cost del servei de TA pel qual es demana la subvenció.

• Només si el tràmit el presenta una altra persona que actua com a representant de la persona sol·licitant:

Formulari de representació a tercers i DNI de la persona representant.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Convocatòria Subvencions de Transport Adaptat 2022

Més informació

D’acord amb la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic