Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció de Transport Públic per a Col·lectius específics.

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet sol·licitar la subvenció destinada a finançar la compra de targetes de transport tant per transport públic urbà com interurbà, si compleixes els requisits establerts a la convocatòria.

Aquesta subvenció és incompatible amb la subvenció de transport adaptat per assistència a centres de dia o centres ocupacionals.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

• Persones majors de 65 anys, persones pensionistes per jubilació o invalidesa, empadronades a Viladecavalls amb una antigüitat mínima d'1 any a la data de presentació de la sol·licitud, i que tinguin uns ingressos anuals igual o inferiors a 14.000´-€.

• Persones que tinguin atorgat el grau de discapacitat igual o superior al 33%, empadronades a Viladecavalls amb una antigüitat mínima d'1 any a la data de presentació de la sol·licitud, i que tinguin uns ingressos anuals igual o inferiors a 14.000´-€.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del sol·licitant, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

Quan es pot demanar?

Des del 5 al 23 de setembre de 2022 ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

• FORM96_1 Sol Subvenció Transport Públic Col Específics, complimentat i signat per la persona que sol·licita la subvenció.

• FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores.(Si heu presentant aquesta documentació amb anterioritat i no heu modificat les dades no caldrà aquest formulari)

• Certificat acreditatiu de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%

• Declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici del 2021 o Certificat negatiu d’Hisenda en cas de no ser obligat a presentar-la.

• Certificat de la Seguretat Social que acrediti els ingressos actualitzats a 2022.

Només si el tràmit el presenta una altra persona que actua com a representant de la persona sol·licitant:

• Formulari de representació a tercers

• Els tiquets justificatius del cost de transport abonat per l'usuari/ària, es podran aportar amb la sol·licitud o com a data màxima l'1 de desembre de 2022. Hauran de ser tiquets/targetes de transport abonades abans de l'1 de desembre de 2022.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Bases Reguladores Subvencions Ajuts Transport Col·lectius Especifics

Més informació

L'import màxim que podrà ser atorgat a cada beneficiari serà de 100 euros. En cap cas serà superior al 50% del cost total dels tiquets de transport justificats.

D’acord amb la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat . 

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic