Ajuntament

Tràmit amb certificat Subvencions IBI Famílies monoparentals i persones majors 65 anys vidus i pensionistes.

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet sol·licitar una subvenció econòmica per al pagament de l'impost sobre béns immobles (I.B.I) en referència a l'habitatge habitual, si es compleixen els requisits específics de la convocatòria en el moment de presentar la sol·licitud.

Tramitació

Qui el pot demanar?

LES PERSONES MAJORS DE  65 ANYS, VIDUS/ES I PENSIONISTES:

•  Tenir reconeguda la condició de pensionista, vidu/a o major de 65 anys a data 1 de gener de 2021.

•  Que la persona sol·licitant visqui sola o únicament amb una altra persona que també sigui pensionista de jubilació del sistema públic de pensions.

•  Que la persona sol·licitant sigui el subjecte passiu de l’IBI i que aquest correspongui a la seva adreça d’empadronament.

•  Que ni la persona sol·licitant ni la persona amb qui convisqui no siguin titulars de cap altre bé immoble de caràcter urbà a tot el territori nacional. S’exclou d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament i un traster.

•  El conjunt d’ingressos ha de ser igual o inferior a:

     a) Persona sol·licitant que visqui sola,  els ingressos no poden superar 14.098´-€/anuals.

     b) Persona sol·licitant que visqui amb una altra persona també pensionista de  jubilació del sistema públic de pensions, els ingressos conjunts no poden superar 17.024´-€/anuals.

LES FAMÍLIES MONOPARENTALS:

•  Tenir reconeguda la condició de família monoparental a data 1 de gener de 2021.

•  Que la persona sol·licitant , titular del carnet de família monoparental (pare/mare), sigui el subjecte passiu de l’IBI i que aquest correspongui a la seva adreça d’empadronament.

•  Que ni la persona sol·licitant ni les persones amb qui convisqui no siguin titulars de cap altre bé immoble de caràcter urbà a tot el territori nacional. S’exclou d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament i un traster.

•  S’acreditarà el conjunt d’ingressos de tots els membres que constin en el carnet de família monoparental, que ha de ser igual o inferior a 46.550´-€/anuals.

(*) Les persones que siguin llogateres, només podran sol·licitar la subvenció si acrediten tenir repercutit l'IBI en el rebut del lloguer, corresponent a la data de meritació de la quota subvencionada.

(*) Només si el tràmit el presenta una altra persona que actua com a representant de la persona sol·licitant:

• Formulari de representació a tercers

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 23 d'agost  i fins al 10 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Benestar Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

PERSONES MAJORS DE 65 ANYS, VIDUS/ES I PENSIONISTES:

• FORM97_1 Sol Subvencio IBI Famílies Monoparentales, Persones majors 65 anys,vídues i pensionistes

• FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores.

• Declaració de l’IRPF de l’exercici 2020 del sol·licitant i de la persona amb qui conviu (si és el cas). En cas de no realitzar-la, certificat negatiu d’Hisenda de no ser obligat/s a presentar-la.

•  Certificat de la Seguretat Social que acrediti els ingressos percebuts durant l’any 2020, en concepte de viduïtat, pensionista o jubilació, del sol·licitant i de la persona que conviu (si és el cas).

PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS:

• FORM97_1 Sol Subvencio IBI Famílies Monoparentales, Persones majors 65 anys,vídues i pensionistes

• FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores.

•  Declaració de l’IRPF de l’exercici 2020 de tots els membres que apareixen al carnet de família monoparental. En cas de no realitzar-la, certificat negatiu d’Hisenda de no ser obligats a presentar-la.

•  Títol vigent de la condició de família monoparental.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Bases Reguladores IBI Families monoparentals, Persones majors 65 anys, vidus i pensionistes

Més informació

El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà de concurrència competitiva. 

D’acord amb la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat . 

 

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic