Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació de dades bancàries a l'Ajuntament

Whatsapp Correu

Si ets una persona física, jurídica o entitat, mitjançant aquest tràmit pots comunicar les dades bancàries on vols que l'Ajuntament et faci el pagament de factures, devolucions de garanties o fiances, ingrés de subvencions o ajuts, entre d'altres.

Tramitació

Qui el pot demanar?

PERSONES FÍSIQUES: La persona sol·licitant del tràmit, haurà de ser el titular del compte bancari.

PERSONES JURÍDIQUES: La persona sol·licitant haurà de ser el representant legal qui disposi de poders de representació, per actuar en representació de l'empresa, comunitat de propietaris, entitat, etc...

Com es pot demanar?

PERSONES FÍSIQUES:

 • TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls.
Per realitzar el tràmit online és necessari que t’autentifiquis mitjançant un certificat digital.
Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.
En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

PERSONES JURÍDIQUES:

 • TELEMÀTICAMENT des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Econòmica i hisenda.

Termini màxim de tramitació i resolució

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

 

Documentació que cal aportar

Persones físiques

 • Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores, omplert i signat per la persona sol·licitant del tràmit.
 • Document acreditatiu on consti el nom de la persona titular de compte i el número de compte (IBAN).

Quan el tràmit el presenti una altra persona diferent de la persona sol·licitant, també caldrà acreditar la representació adjuntant:

 • Poders de representació.
 • DNI de la persona que autoritza la representació.
 • DNI de la persona representant.

Persones jurídiques

 • Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores, omplert i signat per la persona sol·licitant del tràmit. Caldrà que també consti el segell i signatura de l'entitat bancària.
 • Poders de representació per actuar en nom de l'empresa, entitat, comunitat de veïns, etc...
 • NIF de l'empresa, associació, comunitat de propietaris, etc...

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Marc legal

 • Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Adminsitració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

El sotasignat es responsabilitza de les dades comunicades tan generals com bancàries, que identifiquin el compte i l'entitat bancària a través de les quals es volen rebre els pagaments que puguin correspondre, quedant l'Ajuntament exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d'errors u omissions en els mateixos.

La comunicació de dades bancàries és vàlida per temps indefinit i per a qualsevol tràmit que s'efectuï amb l'Ajuntament. La comunicació de modificacions o baixa és responsabilitat de l'interessat.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic