Ajuntament

Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció per entitats sense ànim de lucre

Whatsapp Correu

L'ajuntament en foment del desenvolupament d'activitats pel teixit associatiu al municipi, aprova anualment la convocatòria de subvenció per entitats legalment constituïdes i inscrites al REM.  

Per accedir-hi a la convocatòria l'entitat ha de constar legalment constituïda i i inscrita al registre d'entitats jurídiques corresponent d'acord amb l'àmbit de l'activitat així com al registre d'entitats municipal (REM)

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona que ostenti el càrrec de president/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.

No caldrà acreditar la representació si els càrrecs estan vigents i inscrits al registre d'entitats municipal (REM). En cas contrari, caldrà adjuntar la representació per qualsevol document vàlid en dret.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des del 18 al 27 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

  Cost?

Gratuït.

Servei

Participació Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

Al tràmit de sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:

• FORM110_2 Declaració Responsable d'Obligacions Tributàries

• FORM110_3 Fitxa descriptiva del projecte (caldrà complimentar tants formularis com projectes presenteu)

• DECLARACIO Foment efectiva igualtat de gènere. ( Només les entitats que vulguin accedir en aquest criteri de valoració, d'acord a l'article 13.6 de les bases reguladores)

• Les entitats que hagin modificat les seves dades bancàries hauran de fer el tràmit de Comunicació de Dades Bancàries.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic