Ajuntament

Tràmit amb certificat Reducció Fiscal de la Taxa d'escombraries per persones majors 65 anys, jubilades, vídues

Whatsapp Correu

Les persones majors de 65 anys, subjectes passius de la taxa d'escombraries, que compleixin els requisits, poden gaudir dels beneficis fiscals previstos en la quota de la Taxa d'escombraries, a l'empara d'allò que es disposa a l'art.6.2.1, de l'Ordenança Fiscal núm.10 Taxa per la prestació del Servei de Gestió dels Residus Municipals.

S'aplicarà una reducció del 50% sobre la quota tributària.

TINGUEU PRESENT QUE:

Aquelles persones que tenen reconeguda aquesta bonificació en exercicis anteriors, no caldrà que tornin a efectuar el tràmit, sempre i quan els requisits per accedir a la bonificació es mantinguin.

Aquesta reducció es mantindrà en exercicis successius sempre que se'n prevegi la concessió a l'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió, i en tot cas, mentre la persona sol·licitant mantingui els requisits que s'hi estableixin. L'administració comprovarà d'ofici el compliment dels requisits establerts a l'ordenança i aplicarà la bonificació corresponent.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que compleixi els requisits, directament o bé una persona representant autoritzada.

REQUISITS:

  • Haver complert 65 anys i acreditar disposar de la condició de pensionista del sistema públic de pensions o viduïtat.
  • L’immoble pel qual es sol·licita l’ajut ha de constituir l’habitatge habitual de la persona sol·licitant. S’entén per habitatge habitual aquell que figura al padró municipal d’habitants.
  • Per a persones que visquin soles, els ingressos no poden superar 1,06 vegades el salari mínim interprofessional.
  • Per a persones que visquin únicament amb una altra persona també pensionista jubilada del sistema públic de pensions, els ingressos no poden superar 1,28 vegades el salari mínim interprofessional.
  • La persona sol·licitant, o la persona amb qui convisqui, no poden constar com a contribuent de cap altre immoble situat en qualsevol municipi del territori nacional, exceptuant una plaça d'aparcament i un traster.
  • Si efectueu el tràmit mitjançant una persona representant, també caldrà acreditar la representació.

Com es pot demanar?

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals. Atenent aquest conveni, pots realitzar aquest tràmit:

Quan es pot demanar?

Des del 2 de gener i fins a l'1 de març, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Serveis Socials.

Termini màxim per resoldre i notificar

3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Normativa

Sentit del Silenci

Negatiu, que vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós adminsitratiu, davant dels jutjats del contenciós adminsitratiu de la província de Barelona en el terminini de 6 mesos a comptar des de l'endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa adminsitrativa. 

 Normativa

• Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària.

• Ordenança Fiscal Taxes per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic