Ajuntament

Tràmit amb certificat No subjecció a la Taxa d'escombraries per activitats econòmiques (de nova alta) amb gestor de residus privat

Whatsapp Correu

Els titulars d'activitats econòmiques que iniciïn la seva activitat a Viladecavalls  i que justifiquin la gestió total dels seus residus comercials o domèstics, mitjançant el servei d'un gestor privat autoritzat, i que no facin ús del servei de gestió de residus de l´Ajuntament de Viladecavalls, podran sol·licitar la no subjecció a la taxa d’escombraries, a l'empara d'allò que es disposa a l'art.10.2, de l'Ordenança Fiscal núm.10 Taxa per la prestació del Servei de Gestió dels Residus Municipals.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El titular de l'activitat generadora de residus o per mitjà d'un representant degudament autoritzat.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".

Quan es pot demanar?

Les noves activitats, que s'iniciïn a partir de l'1 d'abril caldrà que presentin la sol·licitud en el termini comptador d’un mes des de l´inici de l’activitat. 

IMPORTANT! Per posteriors exercicis, caldrà que es sol·liciti mitjançant el tràmit específic, dins del termini de l'1 de gener i fins el 31 de març.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

•  Certificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors de residus de Catalunya o Còpia de la declaració de residus a la Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya de l'exercici anterior.

•  Breu memòria de l´activitat realitzada i del sistema de recollida de residus de la que disposa (tipologia i quantitat de residus generats) només en els casos de no realització de Declaració Anual de Residus a la Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya.

 

•  Si efectueu el tràmit mitjançant un representant, caldrà que acrediteu la representació.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

• Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Hisendes Locals.

• Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminants.

• Ordenança Fiscal 10 Taxes per la Prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic