Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de llicència d'armes d'aire comprimit

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet, a partir dels 14 anys i si estàs empadronat/da a Viladecavalls, sol·licitar la targeta d'armes de la 4a. categoria ja sigui amb targeta d'armes de tipus A o de tipus B.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona propietària de l'arma. 

En el cas, de menors de 18 anys, el tràmit, l'haurà de fer el progenitor que ostenti la guarda i custòdia.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada pel concepte corresponent:

 "Tramitació del permís d'armes accionades per aire o gas comprimit" o " Tramitació de permís d'armes semi automàtiques accionades per aire o gas comprimit", art.6 de l'ordenança fiscal 11 Taxa per Expedició de Documents Administratius

Mitjans de Pagament

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

• Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR136 seguit del DNI amb lletra de la persona sol·licitant .

IMPORTANT!  Caldrà fer constar al pagament el concepte TR136 seguit del DNI amb lletra de la persona sol·licitant.

• Mitjançant targeta de crèdit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), només en tràmits presencials.

Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Servei

Govern i Seguretat Ciutadana

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

• DNI/NIF o NIE i passaport en vigor de la persona sol·licitant. 

• En el cas de ser major de 14 anys i menor de 18 anys, cal autorització del pare, mare o tutor/a legal i DNI en vigor d'aquest.

• Factura de compra de l’arma o document que certifiqui la compra, expedit per l’armeria on consti de forma detallada la marca, model, número de sèrie i característiques de l’arma, fent constar si és de la categoria 4ª-1 ó 4ª-2

• Targetes de les targetes d'armes, degudament emplenades.

• Certificat d'antecedents penals.

• Comprovació de pagament de la taxa.

• Certificat d'empadronament ( es comprovarà d'ofici per l'OAC, en el moment de presentar la sol·licitud)

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes

• Ordre INT/4326/2004, de 17 de desembrem pr la què s'aproven els models de llicències, autoritzacions, targetes i guies de pertinença d'armes.

• Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, que determina el règim aplicable a certes armes utilitzades en activitats lúdiques i esportives.

Més informació

Abans d'emetre resolució i una vegada presentada i registrada tota la documentació, la Policia Local contactarà amb la persona interessada per comprovar l'arma i l'original de la factura en cas que el tràmit s'hagi efectuat electrònicament. 

TARGETA D'ARMES TIPUS A (categoria 4.1): Carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionats per aire o altre gas comprimit no assimilats a escopetes (airsofl, paintball...). De la categoria 4.1 es pot documentar un màxim de 6 armes durant un període de vigència de 5 anys.

TARGETA D'ARMES TIPUS B (categoria 4.2): Carabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada; i revòlvers d'acció simple, accionats per aire o altre gas comprimit no assimilats a escopetes (airsofl, paintball...).

El període de vigència de les armes de la categoria 4.2 és permanent i el número il·limitat.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic