Ajuntament

Tràmit amb certificat Baixa al Registre d'Entitats Municipal (REM)

Whatsapp Correu

Quan una entitat deixa de funcionar cal notificar la seva baixa al Registre d'Entitats Municipal (REM).

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les entitats inscrites al Registre d'Entitats Municipal (REM)

Com es pot demanar?

     TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

     Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Participació Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

En el termini de 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud, quan aquesta vingui acompanyada de la documentació requerida, l'ajuntament notificarà a l'entitat la seva inscripció al REM.

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Llei orgànica 1/2022 de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

• Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

• Reglament orgànic Municipal de Viladecavalls 

 

Més informació

Enllaç als tràmits d'entitats davant la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat. tràmits d'entitats davant la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic