Ajuntament

Tràmit amb certificat Autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Whatsapp Correu

Aquest tribut grava la realització de qualsevol construcció, obra o instal.lació per a la què s’exigeix l’obtenció d’una llicència d’obres o urbanística o la presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia. 

La quota tributària és el resultat d'aplicar el tipus de gravamen del 3,40% sobre la base imposable del pressupost d'execució material de l'obra (PEM), vigent al moment d'iniciar la construcció, instal·lació o obra.

L’impost s’exigeix en dues fases:

1) Abans de sol·licitar la llicència d’obres o comunicació prèvia, s’ha de fer un pagament a compte, mitjançant una autoliquidació que es calcularà aplicant el gravament del 3,4% sobre el pressupost d'execució material de l'obra (PEM). 

2) Un cop acabada l’obra, el subjecte passiu ha de declarar-ne el cost real i efectiu, i en base a aquest cost es practica una nova liquidació provisional, en la qual es dedueixen els imports satisfets a compte anteriorment.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que volen sol·licitar la llicència d'obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

Les declaracions per aquest impost es presenten a l’oficina gestora de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). Accediu a l'enllaç Autoliquidació i Declaració de l'ICIO

Quan es pot demanar?

Abans de presentar el tràmit de sol·licitud de llicència urbanística, declaració responsable o comunicació prèvia.

Caldrà que presenteu el comprovant d'haver efectuat  l'autoliquidació, quan presenteu la sol·licitud de llicència urbanística o comunicació prèvia d'obres.

Cost?

Gratuït.

Servei

Urbanisme.

Termini màxim per resoldre i notificar

Immediat.

 

Documentació que cal aportar

En funcio del tipus d'autoliquidació que presenteu haureu d'aportar determinada documentació:

AUTOLIQUIDACIÓ INICIAL D'OBRA:

• Pressupost d’execució material (PEM), visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC quan sigui obligatori, o, en el seu defecte, el pressupost elaborat pel constructor.

• Si us apliqueu bonificació fiscal, caldrà que adjunteu també els documents acreditatius del compliment del llindar de la bonificació aplicada (memòria descriptiva de la instal·lació on consti el càlcul de la potència tèrmica instal·lada)

AUTOLIQUIDACIÓ DE DECLARACIÓ FINAL:

• Documentació acreditativa del cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra (factures satisfetes per la seva execució material, escriptura pública de declaració d'obra nova, certificació d'obres a origen emesa pel constructor-contratista, etc.)

• Certificat de final d'obres, emès per la direcció facultativa (arquitecte o enginyer)

• Si us apliqueu bonificació fiscal, caldrà que adjunteu també els documents acreditatius del compliment del llindar de la bonificació aplicada (memòria descriptiva de la instal·lació on consti el càlcul de la potència tèrmica instal·lada)

 

 

Normativa

Normativa

• Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària

Més informació

CONSULTEU ELS BENEFICIS FISCALS a l'article 6, de l'5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per veure si n'hi ha previst alguna bonificació i/o benefici fiscal, així com els requisits que cal complir i el moment en què s'han de sol·licitar.

INTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA:

BF 95% quan es tracti d'obres en les que s'incorporin sistemes per l'aprofitament tèrmic d'energia solar per autoconsum, les quals no han de ser obligades per normativa urbanística.

INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA:

BF 95% quan es tracti d'obres en les que s'incorporin sistemes per l'aprofitament elèctric d'energia solar per autoconsum per potència elèctrica instal·lada >=1kW i <5kW, les quals no han de ser obligades per normativa urbanística. (Les instal·lacions inferiors a 1kW no tindràn bonificació)

BF 75% quan es tracti d'obres en les que s'incorporin sistemes per l'aprofitament elèctric d'energia solar per autoconsum per potència elèctrica instal·lada >=5kW i <15kW, les quals no han de ser obligades per normativa urbanística.

BF 65% quan es tracti d'obres en les que s'incorporin sistemes per l'aprofitament elèctric d'energia solar per autoconsum per potència elèctrica instal·lada >=15kW, les quals no han de ser obligades per normativa urbanística.

ALTRES CONCEPTES:

BF 50% quan es tracti d'obres consistents en l'adaptació de parcel·les, edificis i habitatges i serveis per a persones amb discapacitat, en els quals no sigui d'aplicació el Codi Tècnic d'Edificació i/o el Codi d'accessibilitat.

BF 95% quan es tracti d'obres de reparació, rehabilitació, reforma i/o consolidació per rehabilitació d'edificis catalogats pel Planejament.

BF 50% quan es tracti d'obres que tinguin l'objecte la construcció d'establiments d'activitats econòmiques generadores d'ocupació laboral elevada.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic