Ajuntament

Tràmit amb certificat Autoliquidació de la taxa per llicència d'obres

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet efectuar, via autoliquidació, el pagament de les taxes vinculades a les sol·licituds de comunicació prèvia o llicència urbanística, d'acord a la quota tributària estipulada a l'article 6 de l'ordenança fiscal núm.12.

Consulteu els tipus de gravamen a l'article 6 de l'ordenança fiscal núm.12 Taxa per llicències o la comprovació d´Activitats comunicades en matèria d'Urbanisme.

Amb caràcter general la quota tributària per llicències urbanístiques serà la corresponent d'aplicar el gravamen de 1,80% sobre el pressupost d'execució material (PEM) de l'obra i  amb una quota mínima de 107,90 €.  

La taxa per les comunicacions prèvies d'obres, serà la corresponent d'aplicar el gravamen de 1,80% sobre el pressupost d'execució material (PEM) de l'obra i tindrà una reducció del 60%, amb una quota mínima de 43,16 €.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que volen sol·licitar la llicència d'obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

         • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Quan es pot demanar?

Abans de presentar el tràmit de sol·licitud de llicència urbanística, declaració responsable o comunicació prèvia.

Caldrà que presenteu el comprovant d'haver efectuat  l'autoliquidació, quan presenteu la sol·licitud de llicència urbanística o comunicació prèvia d'obres.

Cost?

Gratuït.

Servei

Urbanisme.

Termini màxim per resoldre i notificar

Immediat.

Documentació que cal aportar

• Pressupost d’execució material (PEM), visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC quan sigui obligatori, o, en el seu defecte, el pressupost elaborat pel constructor.

Normativa

Normativa

• Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic