Ajuntament

Tràmit amb certificat Bonificació IBI per immobles que tinguin instal·lacions d'energia solar tèrmica

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet sol·licitar la bonificació de l'IBI, una vegada que les obres han estat finalitzades i la instal·lació es troba en funcionament. La producció solar tèrmica ha de cobrir almenys el 30% de la despesa energètica associada a la producció d'ACS. 

No podran sol·licitar aquesta bonificació, els immobles que per compliment normatiu tinguin obligació de tenir una instal·lació d'energia renovable.

La bonificació aplicada serà del 30% sobre la quota íntegra de l'IBI i s'aplicarà durant el període establert a l'ordenança fiscal reguladora d'aplicació. La bonificació, quan resulti atorgada, s'aplicarà des de l'any següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona propietària de l'habitatge, subjecte passiu de l'IBI.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó "Tramitar amb certificat". Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Podreu sol·licitar la bonificació de l'IBI, una vegada que hàgiu presentat el tràmit de comunicació de finalització de l'obra amb  tota la documentació obligatòria, que s'indica.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

En el cas de sistemes compactes domèstics premuntats, on l'element escalfador d'ACS a partir d'energia solar tèrmica sigui de reduïda potència, per als quals no és d'aplicació el compliment del Reglament d'instal·lacions Tèrmiques (RITE):

• FORM215_1 Bonificació IBI Instal·lacions energia solar tèrmica.

• Declaració Responsable, on constin explícitament que l'equip s'ha instal·lat correctament i que la producció anual d'ACS serà igual o superior al 30% del consum total de l'habitatge; i assegurant que es realitzarà un manteniment adient per assegurar-ne el correcte funcionament. 

• Documentació tècnica de l'equip instal·lat.

Per la resta d'instal·lacions d'energia solar tèrmica:

• FORM215_1 Bonificació IBI Instal·lacions energia solar tèrmica.

•  Informe emès, per tècnic competent en el qual es detalli el consum anual de l'ACS i  justifiqui que la instal·lació produeix un mínim del 30% de la despesa     energètica associada a la producció d'ACS.

•  Certificat tècnic de posada en funcionament de la instal·lació.

•  Contracte de manteniment anual per un import mínim de 3 anys.

•  Factura de la instal·lació efectuada.

•  Rebut de l'IBI que acrediti la titularitat de l'habitatge ( l'ajuntament comprovarà d'ofici aquesta documentació amb la referència cadastral i adreça     indicada al FORM215_1)

• En cas d'actuar en representació: autorització de representació a tercers signat, DNI de la persona que autoritza i DNI del representant. Si l'autorització és a favor d'una persona jurídica, caldrà acreditar també els poders de representació de la persona que tramita la sol·licitud.

• Quan l'obra afecti elements comuns d'una propietat en règim de propietat horitzontal, caldrà aportar l'acta de l'acord on s'autoritza de forma expressa  les obres.

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

Més informació

Els serveis tècnics de Territori emetran informe sobre l'aplicabilitat de bonificació de l'IBI a raó de la instal·lació d'energia solar tèrmica o fotovoltaica d'autoconsum una vegada revisada tota la documentació requerida en aquest tràmit i en el tràmit previ de comunicació de final d'obra.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic