Ajuntament

Tràmit amb certificat Bonificació IBI per immobles que tinguin instal·lacions d'energia solar fotovoltaica

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet sol·licitar la bonificació de l'IBI, una vegada que les obres han estat finalitzades i la instal·lació es troba en funcionament. Caldrà acreditar que la producció solar fotovoltaica cobreix almenys el 30% de la despesa energètica anual de l'habitatge on s'instal·li. 

No podran sol·licitar aquesta bonificació, els immobles que per compliment normatiu tinguin obligació de tenir una instal·lació d'energia renovable.

La bonificació aplicada serà fins el 50% sobre la quota íntegra de l'IBI i s'aplicarà durant el període establert a l'ordenança fiscal reguladora d'aplicació. La bonificació, quan resulti atorgada, s'aplicarà des de l'any següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona propietària de l'habitatge, subjecte passiu de l'IBI. 

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó "Tramitar amb certificat". 

  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Podreu sol·licitar la bonificació de l'IBI, una vegada que hàgiu presentat el tràmit de comunicació de finalització de l'obra amb  tota la documentació obligatòria, que s'indica.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

•  FORM218_1 Bonificació IBI instal·lacions energia solar fotovoltaica.

•  Informe emès, per un tècnic competent en el qual es detalli el consum energètic anual de l'immoble i  en el qual es justifiqui que la instal·lació fotovoltaica instal·lada produeix  com a mínim del 30% de la despesa energètica de l'habitatge on es troba instal·lada.

•  Certificat tècnic acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el registre d'autoconsum de Catalunya d'una instal·lació generadora.

•  Certificat d'Instal·lació Elèctrica de baixa tensió (CIE).

•  Certificat de posada en funcionament de la instal·lació.

•  Factura de la instal·lació efectuada.

•  Rebut de l'IBI que acrediti la titularitat de l'habitatge (l'ajuntament comprovarà d'ofici aquesta documentació amb la referència cadastral i adreça indicada al FORM218_1)

• En cas d'actuar en representació: autorització de representació a tercers signat, DNI de la persona que autoritza i DNI del representant. Si l'autorització és a favor d'una persona jurídica, caldrà acreditar també els poders de representació de la persona que tramita la sol·licitud.

• Quan l'obra afecti a elements comuns d'una propietat en règim de propietat horitzontal, caldrà aportar l'acta de l'acord on s'autoritza de forma expressa  les obres.

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

• Llei 58/2003, de 17 de desembre, Llei General Tributària

•  Ordenança Fiscal número 1 Impost sobre Béns Immobles.

Més informació

• HABITATGES PLURIFAMILIARS que tinguin una instal·lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat a elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

• ACTIVITATS ECONÒMIQUES INDUSTRIALS, COMERCIALS, OFICINES, MAGATZEMS O ALTRE TIPUS s'estableix una bonificació de fins al 5% sobre la quota íntegra de l'IBI, amb la limitació del 50% del cost de la instal·lació prorratejada a 5 anys.

Els serveis tècnics de Territori emetran informe sobre l'aplicabilitat de bonificació de l'IBI a raó de la instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum una vegada revisada tota la documentació requerida en aquest tràmit i en el tràmit previ de comunicació de final d'obra.

S'estableixen els límits màxims anuals de bonificació d'acord a la potència instal·lada, amb el següent llindar:

•Potència elèctrica instal·lada  < 1 kw                  : Import màxim anual de la bonificació (€/any)     0 €

•Potència elèctrica instal·lada  >= 1 kw i < 2 kw   : Import màxim anual de la bonificació (€/any)      400 €

•Potència elèctrica instal·lada  >= 2 kw i < 3 kw   : Import màxim anual de la bonificació (€/any)      500 €

•Potència elèctrica instal·lada  >= 3 kw i < 4 kw   : Import màxim anual de la bonificació (€/any)      650 €

•Potència elèctrica instal·lada  >= 4 kw i < 5 kw   : Import màxim anual de la bonificació (€/any)      800 €

•Potència elèctrica instal·lada  >= 5 kw           : Import màxim anual de la bonificació (€/any)      900

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic