Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció en foment a l'ocupació (alta per a nous autònoms)

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet sol·licitar la subvenció en foment a l'ocupació, a les persones que s'han donat d'alta en el règim d'autònoms, i amb seu al municipi de Viladecavalls, sempre que no hagin estat mai d'alta en aquest règim de cotització o faci més d'1 any que no han estat d'alta.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Noves persones autònomes, amb seu social al municipi de Viladecavalls, que no hagin estat mai d'alta en règim d'autònoms o que faci més d'1 any (a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud) que no estiguin donats d'alta.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des del 28 de juny de 2024 i fins al 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Promoció Econòmica

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per a resoldre serà de 30 dies a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

 

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

• Alta al cens de l'AEAT de l'epígraf en la qual ha tramitat l'alta.

• Alta de la Seguretat Social

• Rebut de pagament de la primera quota d'autònom

• Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, Seguretat Social.

• FORM53_1 Comunicació de dades bancàries ( Només quan aquestes s'hagin modificat o no s'hagin presentat amb anterioritat a l'ajuntament. Pots consultar les dades que disposa l'ajuntament a la Carpeta Ciutadana).

• Acreditar la representació si el tràmit l'efectua una tercera persona en nom de la pesona sol·licitant.

L'Ajuntament es reserva la potestat de requerir d'altra documentació a la persona beneficiària, amb l'objecte de vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de subvenció d'aquesta convocatòria.

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

• Reial Decret 887/2006, de 21 de gener pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

• Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Bases reguladores Subvenció Foment Ocupació Convocatòria 2024

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

L’incompliment per part de les persones beneficiàries de qualsevol dels requisits o obligacions que estableixen aquestes bases i normativa d'aplicació, serà motiu de revocació de la subvenció atorgada, i si s'escau comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès general, d'acord amb el que preveuen els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sense perjudici d'això, l’incompliment potser constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació de l'expedient sancionador corresponent.

 

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic