Ajuntament

Tràmit amb certificat Certificat d'empadronament

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet obtenir un justificant que certifiqui de la teva inscripció al padró d'habitants de Viladecavalls.

Caldrà que a la sol·licitud indiquis quin model de certificat sol·licites. Consulta Informació volants i certificats d'empadronament.

IMPORTANT!! Per a la sol·licitud de certificats col·lectius o de convivència, és necessari que la persona que fa la sol·licitud, aporti el consentiment de totes les persones empadronades al domicili per la cessió de les seves dades personals, mitjançant el formulari específic.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit de representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’atenció ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció a la ciutadania

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

No obstant, el compromís de resolució és immediat sempre que s'aporti la documentació necessària pel tràmit.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació excepte que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers. En aquest cas caldrà que aporteu el formulari de Consentiment de cessió de dades personals, complimentat i signat per la persona afectada per a la cessió de les seves dades personals, acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI.

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Marc legal

  • Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
  • Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.
  • Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
  • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.
  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Els volants i certificats de padró es poden verificar amb el codi segur de validació durant tres mesos des de la data de la seva expedició. Durant aquest termini podreu obtenir el document des de la vostra Carpeta Ciutadana sense necessitat de sol·licitar un nou document.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic