Ajuntament

Tràmit amb certificat Reclamació de Responsabilitat patrimonial

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet sol·licitar la responsabilitat a l'Administració per les lesions que pateixes en la teva persona, béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics, excepte força major. 

Abans de fer el tràmit comprova que compleixes els requisits necessaris al següent enllaç.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. No obstant, cal que tinguis present que la petició cal que es faci dins del termini d'un any des del moment de produïr-se el dany o bé, si el dany és físic, des que la lesió es va considerar curada o, en tot cas, des del moment en que es poden determinar les seves seqüeles.

Cost?

Gratuït.

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, amb caràcter general.

Documentació que cal aportar

• Factura de reparació si es tracta de danys materials.

• En cas d'indemnització per danys a vehicles: original dels documents de la titularitat del vehicle i de la pólissa d'assegurança amb el rebut de pagament en vigor.

• En cas de danys personals, indicar la quantia que es reclama i adjuntar informe mèdic corresponent.

• Atestat de policia si n'hi ha.

• Nom, cognoms i adreça dels testimonis si n'hi ha.

Qualsevol altra documentació que consideris adjuntar a la sol·licitud, i en tot cas, recorda que a la sol·licitud hauràs d'especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si és possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tràmits relacionats


Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic