Ajuntament

Tràmit amb certificat Alta en el Registre Municipal d'Unions Consensuals

Whatsapp Correu

Per acord del Ple municipal adoptat en data 30 d'abril de 2020 ha estat aprovada la supressió del Registre Municipal d'Unions Consensuals de l'Ajuntament de Viladecavalls, i s'ha acordat la suspensió de l'admissió a tràmit de noves sol·licituds de registre. 

Es manté la tramitació de modificacions de dades, la baixa i sol·licitud de certificats, fins la supressió definitiva del registre. 

En compliment dels acords adoptats pel Ple s'informa a les persones interessades, de les possibilitats d'inscripció en el Registe de parelles estables de Catalunya creat pel Decret Llei 3/2016, de 6 d'octubre de modificació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de Parelles Estables, i regulat per l'Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques, convivents en parella estable constituïda d'acord a l'article 234.1 i 234.2 del Codi Civil de Catalunya.

Com es pot demanar?

Mitjançant el tràmit específic de la Generalitat de Catalunya.Feu clic a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

•  Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 

•  Decret Llei  3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables. (DOGC  núm.  6972  publicat el  08/10/2015) 

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic