Ajuntament

Tràmit amb certificat Certificat acreditatiu d'Inscripció al Registre Municipal d'Unions Consensuals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet obtenir el certificat que acredita la inscripció o cancel·lació d'una unió com a parella estable al registre d'unions consensuals de l'Ajuntament de Viladecavalls.

D'acord a la supressió del Registre Municipal d'Unions Consensuals de l'Ajuntament de Viladecavalls, les certificacions s'emetran fins a la data d'adopció de l'acord  30 d'abril de 2020.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona que estigui inscrita com a parella de fet en el registre municipal d'unions consensuals de Viladecavalls.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada per "Certificats de documents o acords municipals", art.6 de l'ordenança fiscal 11 Taxa per Expedició de Documents Administratius

Mitjans de Pagament

     Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

• Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR024 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant .

   IMPORTANT!  Caldrà fer constar al pagament el concepte TR024 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant.

• Mitjançant targeta de crèdit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, només en tràmits presencials.

Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, amb caràcter general, però pot ser superior segons el contingut de la sol·licitud genèrica, en aplicació de l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

 

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació.

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic