Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció en foment a la ocupació i nous Autònoms

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet accedir a la convocatòria de subvenció pública dirigida a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre, tots amb seu social a Viladecavalls que contractin a persones aturades del municipi de Viladecavalls inscrites al SOC i/o al Servei Local d'Ocupació.

Per accedir-hi caldrà complir amb tots els requistis establers a la convocatòria i presentar els formularis i documentació obligatòria que s'indiquen en aquesta fitxa de tràmit.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

•  Empreses, autònoms amb centre de treball o domicili social i/o fiscal a Viladecavalls i entitats sense ànim de lucre, socials, culturals, assistencials o esportives, legalment constituïdes i inscrites al registres corresponents que formalitzin o bé hagin formalitzat un contracte laboral durant un mínim de 2 o 6 mesos, a partir de l’1 de novembre deL 2021 i fins el 31 d’octubre del 2022:

a) Quan contractin persones aturades inscrites al SOC i/o SLO, per un període mínim de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals/màxima 40 hores setmanals.

b) Quan contractin persones aturades inscrites al SOC i/o SLO, per un període mínim de 2 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.

•  Nous autònoms, amb seu social al municipi de Viladecavalls, que no hagin estat mai d'alta en règim d'autònoms o que faci més d'1 any (a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud) que no estiguin donats d'alta.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit  telemàtic, a l' enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 26 d'agost i fins el 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Promoció Econòmica

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per a resoldre serà de 30 dies a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud  o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. 

 

Documentació que cal aportar

PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ:

•  FORM31_1 Sol·licitud subvenció en foment a l'ocupació complimentat i signat.

•  FORM53_1 Comunicació de dades bancàries ( Només quan aquestes s'hagin modificat o no s'hagin presentat amb anterioritat a l'ajuntament.  Pots consultar les dades que disposa l'ajuntament a la  Carpeta Ciutadana).

Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre:

•  Document acreditatiu de la persona contractada amb residència al municipi

•  Contracte de treball de la persona contractada

•  Document d'alta a la Seguretat social, de la persona contractada

• Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, Seguretat Social i Ajuntament.

• Acreditar la representació en cas de persones jurídiques o si el tràmit l'efecúa un tercer en representació del sol·licitant.

Nous Autònoms:

•  Alta al cens de l'AEAT de l'epígraf en la qual ha tramitat l'alta.

•  Alta de la Seguretat Social

•  Rebut de pagament de la primera quota d'autònom

• Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, Seguretat Social i Ajuntament.

• Acreditar la representació si el tràmit l'efectua un tercer en nom del sol·licitant.

L'Ajuntament es reserva la potestat de requerir d'altra documentació al beneficiari, amb l'objecte de vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de subvenció d'aquesta convocatòria.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de gener pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

•  Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

• Bases reguladores Subvenció Foment Ocupació Convocatòria 2022

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

L’incompliment per part dels beneficiaris de qualsevol dels requisits o obligacions que estableixen aquestes bases i normativa d'aplicació, serà motiu de revocació de la subvenció atorgada, i si s'escau comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’interès general, d'acord amb el que preveuen els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sense perjudici d'això, l’incompliment potser constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació de l'expedient sancionador corresponent.

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic