Ajuntament

Tràmit amb certificat Justificació de Subvenció en foment a la ocupació i nous Autònoms

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet justificar la subvenció atorgada per l'Ajuntament d'acord a la convocatòria de subvenció pública dirigida a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre, en foment de la ocupació.

Sens perjudici que es faci efectiu el pagament de la subvenció transcorregut el primer mes, el beneficiari s'obliga a presentar la documentació justificativa estipulada a les bases per tal que quedi acreditat el mínim de 6 mesos de permanència previst a les bases reguladores.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les empreses, autònoms o entitats sense ànim de lucre, als quals s'hagi atorgat la subvenció mitjançant el seu representant legal o persona representant degudament acreditada.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit  telemàtic, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Des de l'1 d'abril del 2022 i fins el 31 de maig de 2023

Cost?

Gratuït.

Servei

Promoció Econòmica

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.

Documentació que cal aportar

Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre:

•  Còpia dels TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractació i justificants del pagament, per tal que quedi acreditat el mínim de mesos de permanència previst a les bases reguladores.

Nous autònoms:

•  Rebuts mensuals de la quota d'autònom per tal que quedin acreditats el mínim de mesos de permanència previst a les bases reguladores.

(*) L'Ajuntament es reserva la potestat de requerir d'altra documentació al beneficiari, amb l'objecte de vetllar per la correcta aplicació de l'objecte de subvenció d'aquesta convocatòria.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de gener pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

•  Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

• Bases reguladores Subvenció Foment Ocupació Convocatòria 2022

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

L’ incompliment per part dels beneficiaris de qualsevol dels requisits o obligacions que estableixen aquestes bases i normativa d'aplicació, serà motiu de revocació de la subvenció atorgada, i si s'escau comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, amb l’ interès general, d'acord amb el que preveuen els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sense perjudici d'això, l’ incompliment potser constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de subvencions, i poden donar lloc a la incoació de l'expedient sancionador corresponent.

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic