Ajuntament

Tràmit amb certificat Alta al Padró Municipal d´habitants procedent d’un altre municipi

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet tramitar l’alta al padró municipal d’habitants de Viladecavalls si estableixes la teva residència habitual i procedeixes d’un altre municipi.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers

Com es pot demanar?

• PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció al Ciutadà.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

PER A TOTES LES SOL·LICITUDS:

FORM36_01 Sol·licitud Alta al Padró Municipal d'Habitants complimentat i signat per totes les persones que sol·liciten l'empadronament.

DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT (Original en vigor):

•  Espanyols: DNI 

•  Estrangers comunitaris i d’altres estats membres de  l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg):  Certificat d'inscripció al registre d'estangers acompanyat del document acreditatiu de la identitat o del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència.

•  Estrangers NO Comunitaris: NIE i passaport.

•  Menors de 14 anys: Original Llibre de família o certificat literal de naixement 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'HABITATGE (Original):

•  Escriptura de propietat de l'habitatge o Certificat del Registre de la Propietat o Rebut de l'IBI actual.

•  Contracte vigent d’arrendament per ús de residència habitual i últim rebut de pagament.

•  Per empadronament en un domicili on consten empadronades altres persones: Autorització d’una persona empadronada major d’edat, acompanyada del document acreditatiu d’identitat. La persona que autoritza ha de disposar de títol acreditatiu de possessió efectiva de la vivenda a nom de la mateixa (escriptura, lloguer...)

•  Per empadronament en establiments col•lectius: Certificat del director/a del centre.

EN EL CAS D'EMPADRONAMENT DE MENORS, segons els casos:

Els menors han de constar empadronats amb els dos progenitors. Seran casos excepcionals:

•  En els supòsits d’empadronament en un domicili diferent dels pares que ostentin la guarda i custòdia es requerirà una autorització original signada pels dos progenitors. 

• En cas de separació o divorci, les inscripcions i modificacions al padró de menors s’instaran exclusivament pel progenitor que ostenti la guarda i custodia, fet que acreditarà amb l'original de a sentència judicial de separació o divorci o conveni regulador on consti l’anotació de la guàrdia i custòdia i referència al domicili d’empadronament dels menors. En els supòsits de guarda i custòdia de menors compartida en períodes de temps molt equilibrats, si la sentència judicial no es pronuncia respecte el domicili d’empadronament, caldrà autorització original de l'altre progenitor. 

Caldrà adjuntar també un dels següents formularis, en funció del cas:

FORM36_02 Declaració responsable d'empadronament del menor amb resolució.

FORM36_03 Declaració responsable d'empadronament del menor sense resolució. 

•  En els casos de tutela o curatela del menor: Original Resolució judicial. 

EN EMPADRONAMENTS DE PERSONES INCAPACITADES LEGALMENT:

•  Original Document de l'acceptació de la tutela legal.

SI EL TRAMIT D'EMPADRONAMENT NO L'EFECTUA LA PERSONA QUE S'EMPADRONA CALDRA ADJUNTAR:

•  FORM02_1 Representació a tercers complimentat i signat per la persona que atorga la representació.

•  DNI original i en vigor de la persona representant. 

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Recorda que el tràmit ha de ser efectuat per la persona que sol•licita l’empadronament  qui ha de complimentar i signar el formulari.

Si actueu mitjançant representant caldrà que acrediteu la representació i acompanyeu original de DNI de la persona representada i persona representant. 

 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic