Ajuntament

Tràmit amb certificat Alta al Padró Municipal d'habitants per naixement

Whatsapp Correu

Si resideixes a Viladecavalls i has tingut un fill, aquest tràmit et permet empadronar-lo una vegada hagis efectuat el tràmit d’inscripció en el registre civil.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Els pares o tutors legals del nadó que residirà al municipi o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers

Com es pot demanar?

• PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Quan es pot demanar?

L’empadronament haurà de ser tramitat en el termini màxim d’1 any des de la data de naixement. 

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció al Ciutadà.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

FORM36_01 Sol·licitud Alta al Padró Municipal d'Habitants complimentat amb les dades del nadó i signat pels dos progenitors.

DOCUMENTACIO ACREDITATIVA DEL MENOR:

•  Llibre de família on surtin les dades del naixement del nadó, o bé certificat literal de naixement del registre civil.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT DELS PROGENITORS: (Original en vigor):

•  Espanyols: DNI 

•  Estrangers comunitaris i d’altres estats membres de  l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg):  Certificat d'inscripció al registre d'estangers acompanyat del document acreditatiu de la identitat o del passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència.

•  Estrangers NO Comunitaris: NIE i passaport.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Què haig de fer si tinc un fill? Pots consultar més informació a l'enllaç

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic