Ajuntament

Tràmit amb certificat Baixa al Padró municipal d'habitants

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet sol·licitar la baixa al padró municipal d'habitants, només en determinats supòsits. 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Només es pot sol·licitar la baixa al padró en els casos següents: 

a) Comunicar la defunció d’un familiar als efectes de practicar la seva baixa al padró municipal d’habitants. 

En el cas de baixa per defunció, aquest tràmit és de caràcter voluntari ja que el servei gestor inscriu la baixa periòdicament a través de les comunicacions dels registres civils a l’INE. Aquesta comunicació no és immediata, per això, en cas que  necessiteu un justificant de padró que acrediti la baixa, us recomanem que us adreceu a l'oficina d'atenció ciutadana i efectueu el tràmit.

b) Comunicació pert part d'una persona estrangera que marxa d'Espanya per retorn al seu païs d'origen.

En el cas d'una persona estrangera que marxa d'Espanya, la persona interessada ha de comunicar la baixa al Padró d'Habitants signant la compareixença a les oficines d'atenció ciutadana. 

Com es pot demanar?

  • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).
  • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció a la ciutadania.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

 

Documentació que cal aportar

•  En el cas de sol.licitar la baixa per defunció: Certificat literal de defunció emès pel registre civil.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Les persones empadronades a Viladecavalls que es traslladen a viure a un altre municipi, NO han de comunicar la baixa. En inscriure's al Padró d'habitants del nou municipi, han de declarar el municipi on consten empadronades i l'Ajuntament de destí ho comunicarà.

Els espanyols que se'n vagin a l'estranger NO poden demanar la baixa del padró directament, ho han de comunicar al Consolat espanyol del país on residiran, qui ho transmetrà a l'INE i aquest al padró municipal.

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic