Ajuntament

Tràmit amb certificat Renúncia de Drets Funeraris

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet formalitzar la renúncia de drets funeraris (nínxols i/o columbaris) del cementiri municipal a favor de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Podràs efectuar el tràmit si ets el titular del dret funerari al qual vols renunciar o l'hereu o hereus en cas de defunció del titular.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Salut pública

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

•  Original del Títol Dret Funerari al qual es vol renunciar

•  Fotocòpia de DNI del Titular

•  Factura del servei d'exhumació

•  Original del Document de dades bancàries

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Positiu, vol dir que s'ha d'entendre estimada la teva sol·licitud.

Normativa

•  Reglament regulador del servei de cementiri municipal de Viladecavalls.

•  Normativa reguladora de la policia sanitària mortuòria vigent (principalment la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris i el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria).Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Per la resta de tràmits referents al Cementiri Municipal, caldrà que us adreceu directament a Funerària de Terrassa. Telèfon gratuït 900 268 268

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic