Ajuntament

Tràmit amb certificat Recollida Porta a Porta de restes de poda, mobles i trastos voluminosos

Whatsapp Correu

A Viladecavalls la recollida d'escombraries es realitza mitjançant contenidors emplaçats al carrer, que permeten la recollida de les següents fraccions de forma selectiva: matèria orgànica, envasos lleugers, fracció resta, paper i cartró, vidre.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona amb domicili a Viladecavalls.

Com es pot demanar?

TELEFÒNICAMENT 

Cal concertar la data de recollida prèvia trucada telefònica al número 900 264 272 en horari de 9 a 15h. de dilluns a divendres.

PER CORREU ELECTRÒNIC a l'adreça  info@juanyjuan.net

La petició ha de proporcionar la següent informació: Nom, adreça de recollida (especificant urbanització); descripció dels residus a recollir; Telèfon de contacte (per comunicar qualsevol incidència)

Quan sol·licitis el servei, cal que tinguis present:

•  En la Recollida porta a porta de mobles i trastos voluminosos:  no es desmunten mobles. Tots els voluminosos es recolliran a la porta de casa, l'empresa contractada no entrarà a recollir dins del domicili.

•  En la Recollida porta a porta de restes vegetals: s'admetrà fins un volum màxim de 2 m3 per domicili. Els residus s’han de dipositar en bosses, saques o feixos ben lligats a la vorera davant de la casa o porteria.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Medi Ambient

Termini màxim per resoldre i notificar

Immediat. La empresa gestora, en la mateixa trucada, comunicarà a la persona interessada la data en què s'efectuarà el servei i punt de recollida.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació.

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

• Reglament d'ús i funcionament de la deixalleria
• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

La deixalleria municipal, és una instal•lació municipal a disposició del ciutadà per a la recepció selectiva de residus urbans. Principalment està orientada als residus especials en petites quantitats (pintures, dissolvents, bateries...), residus voluminosos (mobles, electrodomèstics...), vegetals, runes, així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar o bé que han de ser tractades per tal de no malmetre el nostre entorn ni afectar a la nostra salut.
 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic