Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (FUE)

Whatsapp Correu

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Tramitació

Qui el pot demanar?

    La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

    Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat" 

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes. 

Quan es pot demanar?

    Durant tot l'any

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada a l'art.6 de l'ordenança fiscal 9 Taxa per la Prestació dels Serveis d’Intervenció Administrativa en l’Activitat dels Ciutadans i les Empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats

Consulteu si podeu beneficiar-vos dels beneficis fiscals establerts a l'art.5 de la mateixa ordenança.

Mitjans de Pagament

Podràs efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:

•  Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR083 seguit del DNI amb lletra de la persona sol·licitant .

IMPORTANT!  Caldrà fer constar al pagament el concepte TR083 seguit del DNI amb lletra de la persona que fa la sol·licitud.

Has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat. 

Servei

Urbanisme

Documentació que cal aportar

Caldrà que adjuntis la següent documentació:

• Comprovant de pagament de la taxa.

• Documentació específica requerida a la fitxa de tràmit (projectes, certificats, etc...)

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic