Ajuntament

Tràmit amb certificat Bonificació Quota Llars d'Infants Municipals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies empadronades a Viladecavalls, amb infants matriculats a les llars d'infants municipals, sol·licitar la bonificació de la quota mensual del servei de llar d'infants.

Caldrà complir un dels següents requisits:

 • Tenir reconegut el títol de família nombrosa o monoparental en categoria general. S'aplicarà un 30% de descompte de la quota general.
 • Tenir reconegut el títol de família nombrosa o monoparental en categoria especial. S'aplicarà un 50% de descompte de la quota general.
 • Famílies amb ingressos anuals de la unitat familiar que no superin els 9.434'88 €/cada membre amb rendes.

Consulteu els possibles beneficis fiscals a l’article 4 de l’ordenança fiscal núm.14: Taxa per la Prestació del Servei d'Escola Bressol.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor/a legal de l'infant que va formalitzar la matrícula o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

 • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
 • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Del 17 de juny al 5 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

Caldrà acreditar els ingressos de tots els membres de la unitat familiar:

 • Declaració de l'IRPF del 2023 o Certificat negatiu d'Hisenda en cas de no estar obligat/da a presentar-la.
 • Persones en atur: Certificat del SEPE amb detall de l'import de la prestació o subsidi que s'està rebent l'any 2024.
 • Persones que rebin una prestació de la seguretat social: Certificat integral de prestacions 2024.
 • En cas de separació divorci: acreditació dels ingressos fixats en el conveni regulador segons sentència amb valors actualitzats.
 • Títol de família nombrosa vigent.
 • Títol de família monoparental vigent.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Marc legal

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic