Ajuntament

Tràmit amb certificat Sol·licitud de Subvenció per entitats sense ànim de lucre

Whatsapp Correu

L'ajuntament en foment del desenvolupament d'activitats pel teixit associatiu al municipi, aprova anualment la convocatòria de subvenció per entitats legalment constituïdes i inscrites al REM.  

Per accedir-hi a la convocatòria l'entitat ha de constar legalment constituïda i i inscrita al registre d'entitats jurídiques corresponent d'acord amb l'àmbit de l'activitat així com al registre d'entitats municipal (REM)

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona que ostenti el càrrec de president/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.

No caldrà acreditar la representació si els càrrecs estan vigents i inscrits al  al registre registre d'entitats municipal (REM). En cas contrari, caldrà adjuntar la representació per qualsevol document vàlid en dret.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit  telemàtic, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Des del 05 al 19 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Una vegada atorgada la subvenció, haureu de presentar la documentació justificativa mitjançant el tràmit "Justificació de subvencions per entitats sense ànim de lucre".

Cost?

Gratuït.

Servei

Participació Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

Al tràmit de sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:

• FORM110_1 Sol·licitud Subvenció ESAL 

• FORM110_3 Fitxa descriptiva del projecte (caldrà complimentar tants formularis com projectes presenteu)

• FORM110_2 Declaració Responsable d'Obligacions Tributàries

• FORM53_1 Comunicació Dades Bancàries de Persones Creditores (cal adjuntar certificat de titularitat del compte)

• DECLARACIO Foment efectiva igualtat de gènere. ( Per accedir en aquest criteri de valoració, caldrà justificar com l'entitat explicita la perspectiva de gènere en el seu àmbit d'acuació i/o estructura, d'acord a l'article 14.6 de les bases reguladores)

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Convocatòria Subvenció per entitats sense ànim de lucre.Exercici 2022

 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic