Ajuntament

Tràmit amb certificat Justificació de Subvenció per entitats sense ànim de lucre

Whatsapp Correu

Si ets una entitat que ha rebut resolució positiva al tràmit de Sol·licitud de subvenció per a entitats sense ànim de lucre, cal que presentis  la justificació de l'activitat i/o projecte subvencionat.

L’incompliment  en l’obligació de justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona que ostenti el càrrec de president/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.

No caldrà acreditar la representació si els càrrecs estan vigents i inscrits al  al registre registre d'entitats municipal (REM). En cas contrari, caldrà adjuntar la representació per qualsevol document vàlid en dret.

Com es pot demanar?

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit  telemàtic, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Una vegada notificada l'atorgament de la subvenció i com a data màxima,  fins el 15 de novembre de 2022

Cost?

Gratuït.

Servei

Participació Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.  Una vegada complert el tràmit de justificació, l'ajuntament abonarà la subvenció atorgada d'acord a l'estipulat a les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

Documentació que cal aportar

Al tràmit de sol·licitud s'adjuntarà:

•  Una relació numerada de les factures i/o comprovants que presenteu.

•  Les factures i/o comprovants, han d'estar numerats.

•  Còpia de la publicitat de l'activitat subvencionada on figurarà els corresponents logotips de l'ajuntament.

Comproveu la forma de justificació de les subvencions a l'article 17 de les bases reguladores.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Convocatòria Subvenció per entitats sense ànim de lucre.Exercici 2022

 

Més informació

•  L'Ajuntament pot exercir la facultat de fiscalització del compliment de la finalitat de la subvenció atorgada i el beneficiari resta obligat a facilitar tota la documentació requerida.

•  L'Ajuntament por revocar i sol·licitar el reintegrament de la subvenció en cas d'incumpliment per part de l'entitat.

•  D’acord a la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat .

 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic