Ajuntament

Tràmit amb certificat Justificació de Subvenció per entitats sense ànim de lucre

Whatsapp Correu

Les entitats que tinguin atorgada la sol·licitud de subvenció per a entitats sense ànim de lucre, caldrà que presentin tota la documentació justificativa requerida a les bases reguladores de la convocatòria.

L'Ajuntament pot exercir la facultat de fiscalització del compliment de la finalitat de la subvenció atorgada i el beneficiari resta obligat a facilitar tota la documentació requerida.

L’incompliment en l’obligació de justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida.

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona que ostenti el càrrec de president/a de l'entitat que sol·licita la subvenció.

No caldrà acreditar la representació si els càrrecs estan vigents i inscrits al  al registre registre d'entitats municipal (REM). En cas contrari, caldrà adjuntar la representació per qualsevol document vàlid en dret.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"

     Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Una vegada notificada l'atorgament de la subvenció i com a data màxima, fins el 15 de novembre de 2024.

Cost?

Gratuït.

Servei

Participació Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini, ja que no requereix tramitació ni resolució.  Una vegada complert el tràmit de justificació, l'ajuntament abonarà la subvenció atorgada d'acord a l'estipulat a les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

Documentació que cal aportar

Al tràmit de sol·licitud s'adjuntarà:

•  Una relació numerada de les factures i/o comprovants que presenteu.

•  Les factures i/o comprovants, han d'estar numerats.

•  Còpia de la publicitat de l'activitat subvencionada on figurarà els corresponents logotips de l'ajuntament.

Comproveu la forma de justificació de les subvencions a l'article 17 de les bases reguladores.

La persona interesada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

•  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

•  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

• Anunci BOPB Convocatòria Subvenció per entitats sense ànim de lucre.Exercici 2024.

 

Més informació

•  L'Ajuntament por revocar i sol·licitar el reintegrament de la subvenció en cas d'incumpliment per part de l'entitat.

•  D’acord a la normativa vigent, aquesta administració comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al departament d’Hisenda l’ajut atorgat .

 

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic