Ajuntament

Tràmit amb certificat Comunicació de finalització d'obres d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica

Whatsapp Correu

Aquest tràmit, una vegada finalitzada les obres i abans de la posada en servei de la instal·lació, et permet comunicar a l'ajuntament la finalització de les obres, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que van sol·licitar la llicència d'obres, declaració responsable o comunicació prèvia.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Un cop finalitzades les obres, amb caràcter obligatori caldrà comunicar a l'ajuntament la finalització de les mateixes, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Cost?

Gratuït.

Servei

Urbanisme.

Termini màxim per resoldre i notificar

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 

L'ajuntament podrà sotmetre a control administratiu i tècnic l'adequació a l'ordenament urbanístic vigent la documentació presentada en referència a les obres efectuades.

Documentació que cal aportar

• FORM212_1 Comunicació de finalització d'obres instal·lació solar fotovoltaica.

• Certificat de instal·lació elèctrica de baixa tensió, signat per instal·lador autoritzat responsable de la seva execució.

• Inscripció de la instal·lació al registre d'autoconsum de Catalunya, a traves de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

• Certificat de solidesa, resistència i seguretat de les estructures de suport i subjecció de les plaques solars fotovoltaiques instal·lades, signat pel facultatiu director de la instal·lació.

• Certificat final de instal·lació signat per tècnic, on consti de manera expressa " Que l'activitat, les seves instal·lacions, s'ajusten a la documentació presentada, i compleixen les normes i condicions de seguretat, salubritat, tranquilitat i urbanístiques aplicables i les específiques de l'activitat concreta que es porta a terme, així com les ordenances municipals".

•  Fotografia de la instal·lació.

Normativa

Sentit del silenci

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. 

Normativa

• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

• Codi Tècnic d'edificació.

• Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les actuacions d'ús del sòl. 

• Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic