Ajuntament

Tràmit amb certificat Bonificació Quota Llars d'Infants Municipals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet sol·licitar la bonificació de la quota mensual de les llars d’infants municipals si en tens fills/filles matriculats/des, esteu empadronats a Viladecavalls i pots acreditar que els ingressos anuals de la unitat familiar no superen els 9.434'88 €.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant que va formalitzar la matrícula o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del pare, mare o tutor legal, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

 • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar".

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic.

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals.

Quan es pot demanar?

Del 16 de juny al 5 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Iniciat el curs escolar, podreu demanar la bonificació si es compleixen els requisits, i conjuntament amb la sol·licitud de matriculació.

Cost?

Gratuït.

Servei

Ensenyament.

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

Documentació que cal aportar

 • Renda exercici 2021 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.
 • En els supòsits de no estar obligats a presentar la declaració de renda, caldrà que acrediteu els ingresos en funció de la situació personal:

  • Autònoms: certificat de les bases de cotització a la seguretat social i fotocòpia del darrer certificat d’ingressos i retencions per compte de l’IRPF.
  • Persones en situació d’atur: certificat de l’OTG acreditatiu del període d’atur i de les quantitats percebudes al 2021.
  • Perceptors de prestacions per invalidesa, jubilació etc…: certificat de l’organisme competent i quantitats percebudes al 2021.
  • En cas de separació/divorci: acreditació dels ingressos fixats en el conveni regulador segons sentència amb valors actualitzats.
  • Carnet de família nombrosa vigent.
  • Carnet de família monoparental vigent.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Marc legal

 • Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

La quota general és de 158€ mensuals. Independentment del barem que et correspongui, si has acreditat que sou família nombrosa/monoparental en categoria general et beneficiaràs del 30% de descompte d’aquesta quota. Les famílies nombroses/monoparentals en categoria especial es beneficiaran del 50% de descompte.

Consulteu l’article 4 de l’ordenança fiscal núm.14: Taxa per la Prestació del Servei d'Escola Bressol.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic