Ajuntament

Tràmit amb certificat Llicència per a la tinença i/o conducció d’animals perillosos (obtenció i/o renovació)

Whatsapp Correu

Si ets una persona propietària o persona conductora d’un gos catalogat com a potencialment perillós, aquest tràmit et permet sol·licitar i/o renovar la llicència per a la tinença i/o conducció d’animals perillosos. 

La llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos té un període de vigència de cinc anys i pot ser renovada per períodes successius d’igual durada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que la persona titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts.

Anualment cal presentar el rebut de pagament de la pòlissa d’assegurança en vigor. 

En cas de disposar d'una llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos vigent i ser propietari/a o posseïdor/a d'un altre gos potencialment perillós, no cal tornar a demanar una llicència, però sí s'ha d'acreditar la formalització d'una assegurança de responsabilitat civil pel nou gos. 

Anualment cal presentar el rebut de pagament de la pòlissa d’assegurança en vigor.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Pot sol·licitar la llicència la persona propietària i també la persona conductora (qui passeja el gos) i que compleixin els requisits establerts per la normativa vigent:

 • Ser major d'edat.
 • No haver estat condemnada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • No haver estat sancionada per infraccions greus o molt greus amb qualssevol de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals perillosos.
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Acreditar la formalització d'una assegurança de responsabilitat civil per a danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253,03 euros per gos. A la pòlissa figurarà la identificació de l'animal (microxip) i s’indicarà que totes les persones que hagin d'obtenir la llicència tinguin la condició d'assegurat/da.

Com es pot demanar?

Quan es pot demanar?

Durant tot l’any, en el termini d'un mes després del naixement o adquisició de l'animal.

Cost?

S'aplicarà la taxa estipulada per l'atorgament de llicències administratives per a la tinença d'animals potencialment perillosos, art.6 de l'ordenança fiscal 19 Taxa per l’Atorgament de Llicències Administratives per a la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos

Mitjants de pagament

Una vegada rebut el formulari d'autoliquidació degudament complimentat, s'emetrà la Carta de Pagament corresponent per tal que pugis efectuar el pagament dins del termini especificat.

Recorda que has de respectar el termini màxim de pagament que s'indica i que la tramitació de la teva sol·licitud no es tramitarà fins que s'hagi rebut el comprovant de pagament.

Servei

    Salut pública

Termini màxim per resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de 3 mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud, o des de la data d’aportació de la documentació requerida, en aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa sectorial d'aplicació.

 

Documentació que cal aportar

PER A L'OBTENCIÓ O RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS:
 • Sol·licitud de llicència per la tinença i conducció PPP
 • Declaracio Jurada llicència per la tinença i conducció PPP
 • Autoliquidació de la taxa per la llicència tinença i conducció PPP
 • Document acreditatiu d'identitat de la persona titular (DNI,NIE o Passaport vigent)
 • Cartilla de l’animal (full dades de la persona propietària, dades de l’animal incloent vacunes actualitzades).
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos emès per un centre mèdic oficial. (aquest document té una validesa d'1 any des de la seva expedició)
 • Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil en vigor.
 • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal ( nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros per gos. 
En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
En el cas de sol·licitud de  llicències de diversos membres de la mateixa unitat familiar, l'assegurança ha de cobrir a tots els assegurats i fer-ho constar a les condicions de la pòlissa. 
 
PER A LA SOL·LICITUD D'UN DUPLICAT DE LLICÈNCIA, no caldrà presentar cap documentació sempre que la documentació presentada en el moment de la sol·licitud/renovació estigui vigent. Només caldrà presentar:
 • Autoliquidació de la taxa llicència tinença i conducció PPP. 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Normativa

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, del qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Decret 328/1998 relatiu a la identificació i al registre general d’animals de companyia.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Llei 50/1999, 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Ordenança reguladora de la Tinença de Gossos

Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

La llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos és vàlida per a tot l’Estat espanyol, té un període de vigència de cinc anys i pot ser renovada per períodes successius d’igual durada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que la persona titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts. Llistat de gossos considerats potencialment perillosos

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic