Ajuntament

Tràmit amb certificat LOPD, Dret d'Oposició

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet, sol·licitar que no es tractin les teves dades personals o cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest tràmit es pot exercir en els casos següents: Quan no sigui necessari el teu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació concreta i cap llei no digui el contrari i   Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

 

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada. 

Només podran actuar amb representant autoritzat o autoritzada, en els casos següents: menors de 14 anys, persones amb discapacitat o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Si efectues el tràmit mitjançant un representant, recorda que cal acreditar la representació per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

 

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. Si no en tens, i vols fer-ho, consulta el tràmit Sol·licitud de Certificat IdCat mòbil Només necesssites DNI, targeta sanitària i màxim 5 minuts del teu temps.

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes enllaç.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, l'ajuntament podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació.

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, pots interpossar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

•  Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

•  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Tingues en compte les excepcions a l'exercici d'aquest dret:

•  Per l'acompliment d'una obligació legal de l’Ajuntament que requereixi aquest tractament o per a la realització d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics.

•  Si el tractament és amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadística, sempre que aquesta supressió pogués fer-la impossible o obstaculitzar-la greument.

•  Per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

•  Si hi ha una prohibició legal.

•  Si hi ha perill per a la defensa de l'estat.

•  Si cal garantir la seguretat pública.

•  Si cal protegir els drets i les llibertats de tercers.

•  Si hi ha una intervenció policial.

•  Si cal complir les obligacions tributàries.

•  Si la Hisenda pública inspecciona l'afectat.

•  Si hi ha terminis legals de conservació de les dades.

•  Si hi ha relació contractual entre el titular de les dades i el responsable del tractament.

La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s'han de conservar a la disposició d'administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s'han de suprimir les dades.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic