Ajuntament

Tràmit amb certificat Consentiment per a la cessió de dades de padró per a l'expedició de certificats col·lectius

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet donar el consentiment per a la cessió de les teves dades personals que apareixen al padró municipal d’habitants, amb la finalitat que una altra persona amb la que constes empadronat/da pugui sol·licitar un certificat col·lectiu d’empadronament.

Tramitació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
  • PRESENCIALMENT preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC).
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

Servei

Atenció Ciutadana.

Termini màxim per resoldre i notificar

No hi ha termini ja que les declaracions responsables i les comunicacions prèvies no requereixen l’adopció d’una resolució per part de l’administració. La seva presentació faculta a l’administració per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Documentació que cal aportar

  • FORM47_1 Consentiment per a la cessio de dades del padro municipal (majors d'edat)
    FORM47_2 Consentiment per a la cessio de dades del padro municipal (menors d'edat)

 

Normativa

Sentit del silenci

El silenci administratiu no opera en les declaracions responsables i comunicacions prèvies ja que no requereixen l'adopció d'una resolució per part de l'administració i permeten el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les administracions públiques.

Recursos

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa

•  Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

•  Llei 4/96 de 10 de gener per la que es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal en la seva darrera redacció.

•  Llei Municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

•  Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre per el qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol.

•  Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

Resolució de l’INE de 30 de gener de 2015: Per a l’expedició de certificacions i volants comprensius de la totalitat de les persones inscrites en un mateix domicili hauran d’adoptar-se les mesures necessàries per a garantir el compliment del previst a la LOPD pel que fa a disposar del consentiment dels interessats per a la cessió de les dades padronals.
 
“Article 6. Consentiment de l’afectat.1. El tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment inequívoc de l’afectat, excepte que la llei disposi altra cosa. No cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullin per a l’exercici de les funcions pròpies de les Administracions Públicas en l’àmbit de les seves competències.”
Cas de no disposar-ne, únicament podrà fer-se constar en el certificat o recollir-se en el volant el número de persones inscrits."
 
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic