Ajuntament

Tràmit amb certificat Preinscripcions Llars d’Infants Municipals. Curs 2023-2024

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies amb infants nascuts als anys 2021-2022, presentar la preinscripció a les llars d’infants municipals pel curs 2023-2024.

Les àrees d'influència de les Llars d'infants públiques del municipi de Viladecavalls per al curs 2023-2024 són:

Llar d'infants Barromina:

Zona Nucli Urbà (Casc Urbà i les urbanitzacións de Can Turu, La Planassa, Can Corbera, P.Industrial Can Mitjans)

Llar d'infants Can Trias:

Zona Can Trias (Can Trias, Sant Miquel de Guanteres, El Molinot, Polígon Industrial Can Mir, Polígon Industrial Can Trias i Can Pepet)

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del pare, mare o tutor legal, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

Quan es pot demanar?

Des del 08 al 19 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Ensenyament

Termini màxim per resoldre i notificar

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2023
 • Termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2023 (ambdós inclosos)
 • Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2023 (ambdós inclosos)
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos i, si escau, llista d'espera: 15 de juny de 2022

Les persones interessades podran consultar les llistes al tauler electrònic municipal www.viladecavalls.cat dins dels terminis especificats.

 

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES SOL·LICITUDS:

 • DNI del pare/mare o tutor legal que realitza la preinscripció en vigor. Si la persona és estrangera, original de la targeta de residència on consta el NIE o passaport en vigor. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen en vigor.
 • Llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Targeta sanitària individual (TSI).
 • Quan s'acrediti  situació d'acolliment: resolució de l'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Quan se sol·liciti una plaça de necessitats educatives especials  (NEE):  informe social i/o dictamen emès pel professional o organisme públic competent. 

PER ACREDITAR ELS CRITERIS DE PRIORITAT, caldrà presentar la documentació que els acrediti.

 Per acreditar proximitat del domicili de l'alumne o alumna:

 • Treballadors per compte d'altri: Certificat d’empresa o Contracte Laboral del lloc de treball del pare/mare o tutor legal. 
 • Treballadors en règim d'autònoms: Es té en compte el domicili acreditat per l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037)

Per acreditar la renda anual de la unitat familiar:

 • Certificat acreditatiu de ser beneficiari de la renda garantida de Ciutadania.

Per acreditar discapacitat igual o superior al 33%, de l'alumne o alumna, progenitors, tutors o germans:

 • Certificat acreditatiu de la discapacitat reconeguda, emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat de la Seguretat Social que acrediti ser pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa, o pensionista de jubilació o incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Per acreditar la condició legal de família nombrosa o monoparental:

 • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

Per acreditar la malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic:

 • Informe emès pel professional mèdic competent del sistema públic de salut o Certificat mèdic signat pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent en el qual s'indiqui expressament el diagnòstic de la malaltia crònica i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme:

 • Qualsevol document dels mitjans establerts a l'art.23 de la llei orgànica 1/20024, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

(*) NO heu d'adjuntar volant d'empadronament (l'ajuntament comprovarà les dades del padró d'habitants)

(*) NO heu d'acreditar els criteris d’existència de germans/es escolaritzats al centre o si el progenitor o tutor legal treballen al centre. L'ajuntament comprovarà amb el centre escolar.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat  amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic