Ajuntament

Tràmit amb certificat LOPD, Dret de Limitació

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet  marcar les teves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. 

Tramitació

Qui el pot demanar?

La persona interessada. 

Només podran actuar amb representant autoritzat o autoritzada, en els casos següents: menors de 14 anys, persones amb discapacitat o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar".

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. Si no en tens, i vols fer-ho, consulta el tràmit Sol·licitud de Certificat IdCat mòbil Només necesssites DNI, targeta sanitària i màxim 5 minuts del teu temps.

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41.

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Cost?

Gratuït.

No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, l'ajuntament podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació.

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament,  pots interpossar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades

Normativa

•  Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

•  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

 

Més informació

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, pots interpossar reclamació de tutela de drets davant 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic