Ajuntament

Tràmit amb certificat Preinscripció Llars d’Infants Municipals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit permet a les famílies amb infants nascuts als anys 2022-2023, presentar la preinscripció a les llars d’infants municipals pel curs 2024-2025.

Les àrees d'influència de les Llars d'infants públiques del municipi de Viladecavalls per al curs 2024-2025 són:

Llar d'infants Barromina:

Zona Nucli Urbà (Casc Urbà i les urbanitzacións de Can Turu, La Planassa, Can Corbera, Can Coromines i P.Industrial Can Mitjans)

Llar d'infants Can Trias:

Zona Can Trias (Can Trias, Sant Miquel de Guanteres, El Molinot, Polígon Industrial Can Mir, Polígon Industrial Can Trias, Can Pepet i La Tendera)

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor/a legal de l'infant o bé una persona representant autoritzada.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

 • PRESENCIALMENT, preferentment sol·licitant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
 • TELEMÀTICAMENT, si fas clic al botó de "Tramitar amb certificat"
 • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Des del 08 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Ensenyament

Termini màxim per resoldre i notificar

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024
 • Termini per presentar reclamacions: del 3 al 7 de juny de 2024 (ambdós inclosos)
 • Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny de 2024 (ambdós inclosos)
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos i, si escau, llista d'espera: 17 de juny de 2024

Les persones interessades podran consultar les llistes al tauler electrònic municipal www.viladecavalls.cat dins dels terminis especificats.

 

 

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES SOL·LICITUDS:

 • DNI del pare/mare o tutor/a legal que realitza la preinscripció en vigor. Si la persona és estrangera, original de la targeta de residència on consta el NIE o passaport en vigor. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, document d'identitat del país d'origen en vigor.
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Targeta sanitària individual de l'alumne (TSI).
 • Quan s'acrediti  situació d'acolliment: resolució de l'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Quan se sol·liciti una plaça de necessitats educatives especials  (NEE):  informe social i/o dictamen emès pel professional o organisme públic competent. 
 • Quan l'alumne no estigui empadronat a Viladecavalls caldrà presentar volant col·lectiu d'empadronament per acreditar el domicili de residència. 

(*) Les famílies empadronades a Viladecavalls, no han de presentar certificat d'empadronament. L'Ajuntament comprovarà les dades.

PER ACREDITAR ELS CRITERIS DE PRIORITAT: les persones que vulguin al·legar criteris de prioritat hauran de presentar la documentació que els acrediti, conjuntament amb la sol·licitud.

Per acreditar proximitat del domicili de l'alumne o alumna:

 • Famílies residents a Viladecavalls: l'Ajuntament comprovarà el padró municipal. Es comprovarà l'adreça del domicili de convivència per acreditar que l'alumne/a viu com a mínim amb el progenitor/a o tutor/a legal que presenta la sol·licitud.

Per acreditar proximitat del lloc de treball dels progenitors/es o tutor/a legal:

 • Treballadors/es per compte d'altri: Certificat d’empresa o Contracte Laboral del lloc de treball dels progenitors/es o tutor/a legal. 
 • Treballadors/es en règim d'autònoms: Es té en compte el domicili acreditat per l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari 036 o 037, on es deixa constància del domicili on es porta a terme l'activitat.

Per acreditar l'existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de progenitors/es o tutors/es legals que hi treballen:

 • NO heu d'acreditar els criteris d'existència de germans/es escolaritzats al centre o si el progenitor/a o tutor/a legal treballen al centre. L'ajuntament comprovarà amb el centre escolar.

Per acreditar la renda anual de la unitat familiar:

 • Certificat o resolució emesa pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, acreditatiu de ser persona beneficiària de la renda garantida de Ciutadania.

Per acreditar discapacitat igual o superior al 33% d'algun membre de la unitat familiar:

 • Certificat acreditatiu de la discapacitat reconeguda, emès pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat de la Seguretat Social que acrediti ser pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o de gran invalidesa, o pensionista de jubilació o incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Per acreditar la condició legal de família nombrosa o monoparental:

 • Títol vigent de família nombrosa o monoparental.

Per acreditar la malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic:

 • Informe emès pel professional mèdic competent del sistema públic de salut o Certificat mèdic signat pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent en el qual s'indiqui expressament el diagnòstic de la malaltia crònica i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme:

 • Qualsevol document dels mitjans establerts a l'art.23 de la llei orgànica 1/20024, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

 

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en què es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat  amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

 

Més informació

 L'oferta de places per a infants nascuts el 2022 o 2023, en la preinscripció i matrícula del curs 2024-2025 a les llars d'infants municipals de Viladecavalls és la següent:

 • Llar d'Infants Barromina: 21 places
 • Llar d'infants Can Trias: 22 places
Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic