Ajuntament

Tràmit amb certificat LOPD, Dret d'Accés

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet exercir el dret a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui. 

Tramitació

Qui el pot demanar? 

La persona interessada o mitjançant persona que actuï en representació.

Per actuar en representació d'una persona física o jurídica caldrà que acrediteu la representació per a qualsevol mitjà vàlid en dret. Podeu consultar el tràmit representació a tercers.

Com es pot demanar?

  • TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó "Tramitar amb certificat".
  • PRESENCIALMENT, preferentment demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
  • ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ atès l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

    Aquest apartat d'ajuda pot resultar-te d'interès si tens dubtes.

Quan es pot demanar?

Durant tot l’any.

No obstant, cal que tinguis en compte que no es pot exercir el dret d'accés si no ha passat encara un any des que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.

Cost?

Gratuït.

No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, l'ajuntament podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).

Servei

Secretaria i Serveis Jurídics

Termini màxim per resoldre i notificar

1 mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Documentació que cal aportar

No requereix aportar cap documentació excepte que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers. En aquest cas, caldrà annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, pots interpossar reclamació de tutela de drets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de dades.

•  Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

•  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

• Normativa genèrica relacionada amb la tramitació

Més informació

La modificació de dades la pot efectuar el membre de la parella al qual afectin o bé a instància de qualsevol dels dos convivents si les dades que es modifiquen són comunes.

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic