Ajuntament

Tràmit amb certificat Preinscripcions Llars d’Infants Municipals

Whatsapp Correu

Aquest tràmit et permet  fer la preinscripció a les llars d’infants municipals per el curs 2022-2023. Per poder participar en la preenscripció caldrà que l'infant hagi nascut  els anys 2020 i 2021.

Tramitació

Qui el pot demanar?

El pare, mare o tutor legal de l'infant o bé un representant autoritzat o autoritzada.

Si el tràmit l'efectua un tercer en representació del pare, mare o tutor legal, caldrà que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Com es pot demanar?

PRESENCIALMENT a Oficina d'atenció al ciutadà OAC

Per efectuar el tràmit de forma presencial a qualsevol oficina, és imprescindible demanar cita prèvia. Demaneu-la a l'enllaç cita prèvia o per telèfon al 93 788 71 41. 

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia. 

TELEMÀTICAMENT si fas clic al botó de "Tramitar"

Per tramitar telemàticament caldrà que disposis de certificat electrònic. 

Pots consultar com presentar un tràmit per qualsevol d'aquests canals, a l'enllaç

Quan es pot demanar?

Del 09 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Cost?

Gratuït.

Servei

Ensenyament

Termini màxim per resoldre i notificar

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2022

Termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

Sorteig del número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

Publicació de les llistes definitives d'admessos i exclosos i, si s'escau, llista d'espera: 15 de juny de 2022

Les persones interessades podran consultar les llistes al tauler electrònic municipal www.viladecavalls.cat dins dels terminis especificats.

 

Documentació que cal aportar

•  FORM58_1 Sol·licitud Preinscripció Llars d'Infants Municipal

•  DNI del pare/mare o tutor legal que realitza la preinscripció en vigor. Si la persona és estrangera, original de la targeta de residència on consta el NIE o passaport en vigor. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen en vigor.

•  Llibre de família o documents relatius a la filiació

• Quan s'acrediti  situació d'acolliment: resolució de l'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

• Quan se sol·liciti una plaça de necessitats educatives especials  (NEE):  informe social i/o dictamen emès pel professional o organisme públic competent.

 

PER ACREDITAR ELS CRITERIS DE PRIORITAT; caldrà aportar la documentació que correspongui: 

 

•  Treballadors per compte d'altri: Certificat d’empresa o Contracte Laboral del lloc de treball del pare/mare o tutor legal. 

•  Treballadors en règim d'autònoms: Es té en compte el domicili acreditat per l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037)

•  Beneficiaris de la renda mínima d'inserció: Certificat acreditatiu de ser beneficiari.

•  Persones amb discapacitat:  Certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat que acrediti que l’infant, pare, mare, germans o tutor legal té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.

• Famílies nombroses o monoparentals: carnet  vigent.

•  Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere: qualsevol document dels mitjans establerts a l'art.23 de la llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

• Quan s'acrediti la condició de víctima del terrorisme: certificat emès per la Subdirecció General de Suport de Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'interior.

 

(*) NO heu d'adjuntar volant d'empadronament (l'ajuntament comprovarà les dades del padró d'habitants)

(*) NO heu d'acreditar els criteris d’existència de germans/es escolaritzats al centre o si el progenitor o tutor legal treballen al centre. L'ajuntament comprovarà amb el centre escolar.

 

(*) IMPORTANT!  L’adreça del document acreditatiu d'identitat haurà de coincidir amb l’adreça de l’empadronament. En cas que no coincideixi, en el moment de la preenscripció, serà obligatori quan es formalitzi la matrícula.

 

Normativa

Sentit del silenci

Negatiu, vol dir que s'ha d'entendre rebutjada la sol·licitud.

Recursos

Contra la desestimació per silenci, que vol dir que no s'ha rebut una resposta expressa, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà en que es pugui considerar desestimada la petició/sol·licitud, de conformitat  amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al cu

 

Ajuntament de Viladecavalls
C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Podem ajudar-te?
Tancar
Baner Flotant Quadrat Telf Email
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic